top of page

Misja

Fundacja Active Kids powstała w 2017 roku w celu angażowania w działalność społeczną dzieci, młodzieży, a także osób dorosłych, seniorów i całych rodzin. Organizacja dąży do tego, aby zwiększać świadomość środowisk lokalnych zwłaszcza w zakresie ochrony praw i wolności człowieka oraz przeciwdziałania dyskryminacji grup, takich jak mniejszości etniczne i religijne, migranci, obcokrajowcy czy też osoby wykluczone społecznie.

Jej założeniem jest także integrowanie społeczeństwa poprzez podejmowanie wspólnych inicjatyw i włączanie się w działania o charakterze regionalnym oraz międzynarodowym. Fundacja kładzie duży nacisk na angażowanie wolontariuszy, zachęcając w ten sposób młodych ludzi do zdobywania nowych doświadczeń, poszerzania własnych horyzontów czy wreszcie do przełamywania barier międzykulturowych i zyskiwania swoistej mobilności międzynarodowej.

W swojej pracy fundacja wykorzystuje metodę Teatru Forum, zwanego inaczej Teatrem Uciśnionych (za twórcę uważa się Augusta Boala). Ma ona na celu zniesienie podziału na aktorów i widownię poprzez angażowanie jednakowo każdej ze stron. Podjęte w ten sposób działania terapeutyczne wpływają na rozwój empatii u uczestników i ułatwiają ich wzajemne porozumiewanie się. Metodę stosowaną przez „Teatr Forum” zwykło się nazywać także „metodą działania”, gdyż może być wykorzystywana w rozwiązywaniu problemów społecznych.

Dyskryminacji mówimy "nie". 

Dzieci

Fundacja dba o to, by dzieci były wychowywane w szacunku do inności. W tym celu organizuje różnego typu spotkania i warsztaty, w ramach których prowadzi zajęcia edukacyjne, a także pomaga dzieciom z uboższych rodzin. 

Our Mission

Młodzież

Fundacja prowadzi międzynarodowe programy dla młodzieży, podczas których uczestnicy, przy wykorzystaniu różnego typu narzędzi, uczą się wzajemnej współpracy i otwarcia na inne kultury. 

Dorośli

Fundacja otwiera się również na współpracę z osobami dorosłymi, w tym całymi rodzinami, seniorami, osobami niepełnosprawnymi czy zagrożonymi wykluczeniem społecznym i marginalizacją. 

Potrzebujemy Cię!

Fundacja Active Kids

Adres:

os. Szymanowskiego 19/17

32-020 Wieliczka

NIP: 6832098248

KRS: 368975877

emailinfo@activekids.org.pl

tel.: 577 257 000

FUNDACJA ACTIVE KIDS (1) od Mat.png
bottom of page